ROTAVDRAGET

Beställaren avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap inkomstskattelagen avseende det aktuella uppdraget. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den arten att de helt eller delvis är ROT-arbeten eller hushållstjänster som omfattas av dessa regler. Enligt den s k fakturamodellen gäller från den 1 juli 2009 att beställaren ska faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 30% av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr.

Läs mer om ROT