Vårt ansvar

Som ett av Hallands största byggföretag känner vi ett stort ansvar att bidra till länets utveckling. Vår drivkraft är att aktivt medverka till att utveckla platsen där vi själva lever, bor och arbetar. Det betyder att vi ska leverera bygg- och byggservicetjänster av god kvalitet, värna om miljön, ta hand om våra anställda samt vara en ärlig och flexibel partner till våra kunder.

Peterson och Hansson arbetar sedan 2014 enligt Povel, ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som är utvecklat av Sveriges Byggindustrier och särskilt anpassat för byggföretag. Som ett diplomerat Povelföretag genomgår vi regelbundna externa granskningar av våra rutiner. Som kund till oss kan du därför lita på att vi bedriver ett systematiserat arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitet

Närheten till våra projekt och beställare gör oss extra måna om att leverera god kvalitet i allt vi gör. Det innebär att vi i samarbete med våra beställare och partners ska leverera en produkt som är komplett, felfri och i linje med kundens förväntningar. Hos oss är ambitionen att göra varje beställare och projekt till en referens.

Kvalitetspolicy 

Miljö

Vårt företags grundläggande inställning är att leverera så miljövänliga projekt som möjligt. Viktiga delar i det arbetet är att väga in miljöhänsyn i våra materialval, optimera vår resursförbrukning och tillsammans med våra kunder hitta och genomföra miljösmarta lösningar. Vi besitter stor kompetens inom energieffektivt byggande och är certifierade rådgivare för passivhusbyggande. Vi har varit Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan 2010.

Miljöpolicy

Miljödiplom

Arbetsmiljö

Peterson och Hansson har fyra värdeord som ska genomsyra all vår verksamhet:

Gemenskap – Vi ska erbjuda en arbetsplats där man trivs, känner gemenskap och får göra sin röst hörd. Vi ska verka för mångfald, jämlikhet och inkludering.
Respekt – Vi ska visa varandra respekt i vårt bemötande och agerande.
Yrkesstolthet – Vi ska vara stolta över vårt kunnande och yrkesutövande.
Säker arbetsplats – Våra arbetsplatser ska vara säkra och hälsosamma.

Dessa värden bygger den ”PH-anda” som präglat vår verksamhet ända sedan 1963. Tack vare den väljer många som börjar hos oss att stanna kvar under en lång tid. Detta är vi stolta över och kommer fortsätta arbeta för.

Arbetsmiljöpolicy

Diskriminerings- och jämställdhetspolicy

Affärsetik 

Som en del i vårt medlemskap i Sveriges Byggindustrier (BI) har vi förbundit oss att följa BI:s uppförandekod. Detta innebär bland annat att vi ska verka för sund konkurrens i byggbranschen. Detta gör vi på olika sätt, t.ex. genom att i möjligaste mån ha en öppen redovisning av våra kalkylunderlag vid anbud till kund.

BI uppförandekod signerad

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Här beskriver vi hur vi både lagligt och säkert behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicy